Quyết định thành lập Ban lễ tang cấp xã
Menumb
Trại Hòm Martino
Facebook twitter tiktok Youtube
Ban lễ tang cấp xã

Ban lễ tang cấp xã

5/5 (475 bình chọn)

Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng

Quyết định ban hành

Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng viên và thân nhân cán bộ

- Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành “Quy chế tố chức lễ tang đối với cán bộ, công chức viên chức

- Căn cứ Quyết định số 122-QĐ/HU, ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phân cấp quản lý to chức bộ máy và cán bộ

- Căn cứ Quyết định số 160-QĐ/HU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường về việc ban hành “Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đổi với cán bộ và thân nhân cán bộ

- Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Tỉnh

- Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của ủy ban nhân dân huyện .... ban hành kèm theo “Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sổng văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn huyện

- Xét đề nghị của Văn phòng Đảng ủy. Ban chấp hành Đảng bộ xã quyết định

Quyết định

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng viên và thân nhân cán bộ trên địa bàn xã.

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 29-QĐ/ĐU, ngày 12/8/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ xã và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: ủy ban nhân dân xã, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy

- Ban Tổ chức Huyện ủy

- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ xã

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy

- Như điều 3

- Lưu VPĐU.

Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với Cán bộ, Đảng viên và nhân thân cán bộ, Đảng viên 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 11-QĐ/ĐU ngày 12/8/2020 của Đảng ủy xã)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Việc tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng viên và thân nhân cán bộ khi qua đời là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người quá cố và phải thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 20/01/1998 của Bộ Chính trị; Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ; Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định; Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh ban hành kèm theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường và Kế hoạch số 10-KH/UBND ngày 26/7/2019 của ủy ban nhân dân xã, Quy ước của xóm; giữ gìn, phát huy phong tục tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo trang nghiêm, trên tinh thần tiết kiệm, bài trừ mê tín dị đoan, phù họp với nếp sống văn minh; thể hiện lòng tiếc thương đối với người quá cố, đồng thời nêu gương tốt đối với nhân dân.

Đảng viên được thực hiện các hoạt động Tôn giáo theo đúng quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

II. TỔ CHỨC LỄ TANG

1. Đối tượng Huyện tổ chức lễ tang:

Huyện ủy viên; Bí thư Đảng ủy; Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nghỉ hưu trên địa bàn xã. Ban lễ tang do Huyện quyết định.

2. Đối tượng Xã tổ chức lễ tang:

a) . Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch ủyban nhân dân xã; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã;

b) . Các chức danh nguyên là Huyện ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã;

c) . Các chức danh nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch ủyban nhân dân xã; Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện nghỉ hưu trên địa

bàn xã; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

d) . Cán bộ Trưởng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức ở xã;Bí thư chi bộ; Trưởng xóm đương chức;

e) . Các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ;

3. Thành lập Ban lễ tang:

Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang có từ 7 đến 13 thành viên, do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoặc Phó bí thư Thường trực Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban. Tham gia ban lễ tang gồm: Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Văn phòng Đảng ủy hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, đại diện các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở xã; cấp ủy chi bộ, xóm trưởng nơi cư trú và gia đình người quá cố.

(Tùy từng đôi tượng cụ thế, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công Trưởng ban và các thành viên của Ban tố chức lễ tang).

4. Tổ chức đoàn viếng:

a) . Đối tượng đoàn đại biểu Đảng bộ xã đến viếng:

Bản thân các đồng chí là đảng viên khi qua đời, Đảng ủy có trách nhiệm thông báo và mời toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ đến tại gia đình người quá cố để tổ chức lễ viếng cùng với đoàn cán bộ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân của xã, của xóm trước lúc xuất cữu, đưa tang. Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan có chung một vòng hoa viếng.

b) . Đổi tượng Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tồ quốc xã cử đoàn đại biểu đến viếng:

- Bản thân, vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu người giữ các chức vụ: ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Cán bộ, công chức xã; Trưởng, phó các ban, ngành, tổ chức đoàn thế ở xã; Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Xóm trưởng đương chức. Các chức danh nguyên là Huyện ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

- Bản thân các chức danh nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã; Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện hoặc tương đương; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, sỹ quan các Lực lượng vũ trang có quân hàm từ Thượng tá trở lên; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương trở lên đã nghỉ hưu đang ở trên địa bàn xã. Cán bộ là Phó các ban, ngành, tổ chức đoàn thể; Hiệu phó các trường học; Trưởng các tổ chức Hội có tính chất đặc thù; Đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Đoàn viếng do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã hoặc Phó bí thư Đảng ủy hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng đoàn, tham gia đoàn là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; ủy ban nhân dân xã; ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan ở xã, xóm đến viếng. (Nếu gia đình của người quá cổ ở xa không thể đến viếng được, Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; ủy ban nhân dân xã; ủy ban Mặt trận Tố quốc xã, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể của xã ủy quyền cho cấp ủy chỉ bộ, trưởng xóm hoặc các tổ chức đoàn thể ở xóm có liên quan với thân nhân người quá cổ đến viếng).

c). Đối tượng chỉ bộ tổ chức lễ viếng:

Đối tượng tổ chức lễ viếng của tập thể chi bộ là các đồng chí đảng viên của chi bộ và các đối tượng khác do chi bộ quyết định, nhưng không trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy ước của xã, phong tục của quê hương.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tất cả các đối tượng nêu trên khi qua đời các Ban chi ủy hoặc Trưởng xóm và gia đình có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan. Khi nhận được tin báo buồn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp thống nhất chỉ đạo và ra thông báo tin buồn trên hệ thống đài truyền thanh của xã để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã biết.

- Các đối tượng là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, các đồng chí đảng viên có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên thì Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy kịp thời báo cáo về Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Các chức danh công tác thuộc khối Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, lực lượng vũ trang; các Hội có tính chất đặc thù; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất trở lên; người chủ gia đình cơ sở cách mạng; Ban liên lạc các hội đồng hương trong và ngoài tỉnh, đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chỉ đạo báo cáo các cơ quan, tổ chức liên quan và thông báo tin buồn.

- Lễ tang đối với các chức danh do huyện tổ chức trên địa bàn xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, Ban văn hóa xã phối hợp giúp việc Ban Lễ tang.

2. Các đối tượng khác không trong Quy chế này nhưng cần phải tổ chức đoàn viếng, Văn phòng Đảng ủy phối họp với Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định.

Việc tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ và thân nhân cán bộ khi qua đời là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người quá cố. Yêu cầu các cấp, các ngành trong toàn xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về

Ban Thường vụ Đảng ủy để thống nhất chỉ đạo.

Bài viết liên quan
Cách Xếp Chén Dĩa Cúng Phật
Cách Xếp Chén Dĩa Cúng Phật
Việc bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật, Thần Linh, Gia Tiên là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Trong đó, việc sắp xếp chén dĩa cúng Phật đúng cách không chỉ thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm mà còn mang ý nghĩa cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình.
Những lưu ý khi trưng bày tượng Phật trong nhà
Những lưu ý khi trưng bày tượng Phật trong nhà
Phật pháp là tín ngưỡng thờ phụng phổ biến tại Việt Nam. Nhiều gia đình đã quyết định trưng bày tượng Phật trong nhà như một phương thức tìm kiếm sự yên bình, hài hòa và cân bằng cho không gian sống.
Lập bàn thờ vong cho người mới mất như thế nào đúng nhất?
Lập bàn thờ vong cho người mới mất như thế nào đúng nhất?
Trong nghi thức tang lễ truyền thống của người Việt, lập bàn thờ vong người mới mất là thủ tục vô cùng quan trọng. Song bên cạnh đó, sau khi hoàn thành việc an táng, gia chủ cũng cần chuẩn bị tươm tất cho quá trình chuyển bàn thờ sau 49 ngày. Bởi lẽ, người xưa tin rằng, thờ cúng thật chu đáo sẽ giúp vong linh siêu thoát, đủ Phúc để có thể đầu thai sang kiếp khác.

Xem thêm: Ban lễ tang cấp xã, ban tang lễ, tang lễ,

martino funeral
người phục vụ tận tâm
Martino Funeral là người bạn đồng hành cùng tang quyến trong hành trình tiễn đưa người đã khuất về nơi vĩnh hằng một cách tận tâm và trọn vẹn
Trang trí tang lễ
Trang trí tang lễ theo đúng nghi thức tôn giáo
Trang trí sự kiện tang lễ gói Ngọc Bồ Đề
Trang trí tang lễ gói Ngọc Liên Hoa
Trang trí tang lễ gói Ngọc Liên Hoa
Trang trí tang lễ gói Đại Phúc tone vàng
Trang trí tang lễ Phật giáo gói Đại Phúc tone trắng
Trang trí tang lễ gói Bảo Khánh tone vàng
Trang trí tang lễ gói Vạn Phước tone trắng
Trang trí tang lễ Công giáo gói Phục Sinh
Nhà tang lễ
Sự ra đời của nhà tang lễ giúp cho gia đình giảm bớt gánh nặng khi không có diện tích để tổ chức một tang lễ hoàn chỉnh cho người thân của mình. Bên cạnh đó, đối với những phong tục kị của một số vùng miền cũng khiến cho nhiều gia đình phải lo lắng để tìm kiếm địa điểm tổ chức tang lễ. Do đó, với loại hình cho thuê nhà tang lễ này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình.
Nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất
Nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão
Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng bệnh viện quân y 175
Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương
Dịch vụ
Bảng giá Dịch vụ tang lễ trọn gói | Dịch vụ mai táng trọn gói Xem chi tiết
Bảng giá Dịch vụ tang lễ trọn gói | Dịch vụ mai táng trọn gói
Tâm An Lạc xin gửi đến quý gia đình bảng giá dịch vụ tang lễ trọn gói ( bao gồm cả hỏa táng và an táng ) tại TPHCM nói riêng và toàn quốc nói chung để quý vị có thể tham khảo và tìm kiếm được đơn vị tổ chức tang lễ trang trọng và chu toàn nhất.
Dịch vụ bốc mộ cải táng, sang cát tại TpHCM Xem chi tiết
Dịch vụ bốc mộ cải táng, sang cát tại TpHCM
Dịch vụ bốc mộ Tâm An Lạc sẽ xem ngày giờ để tiến hành bốc bộ. Yếu tố tâm linh và phong thủy là vô cùng quan trọng cho nên khi thực hiện bốc mộ tuyệt đối không được chểnh mảng việc xem ngày giờ.
Dịch vụ vận chuyển hài cốt ra nước ngoài Xem chi tiết
Dịch vụ vận chuyển hài cốt ra nước ngoài
Dịch vụ vận chuyển hài cốt ra nước ngoài của Tâm An Lạc luôn được đánh giá cao, chúng tôi đã giúp đỡ và phục vụ rất nhiều gia đình kiều bào tại hải ngoại nhận được hủ tro cốt của thân nhân mình tại sân bay gần nhất.
Liên hệ
Quý gia đình xin để lại thông tin

Đăng ký tại đây

Họ tên
Số điện thoại
Nội dung cần hỗ trợ
Trại Hòm Martino
Tel: 09 44 44 88 22
Giờ làm việc: 24/7
Kể cả ngày lễ
 
 
 
Fanpage
Fanpage
Bản quyền thuộc về Martino Group - All right reserved